Back
ly thuy nhu truc

Lý Thụy Như Trúc

Chuyên gia huấn luyện

Chuyên gia đào tạo NLP.

Chuyên gia đào tạo tại Global Training Network Alliances Sdn.BHD.

Chuyên gia đào tạo tại John Robert Powers Việt Nam.

Chứng chỉ Tony Robbins Business Mastery (Mỹ).

Quản lý cao cấp tại CSI.Inc.

Other Members